תקנון

תקנון מרוץ ברוח טובה מטה אשר 29.03.24

 

 1. ההשתתפות במרוצים מותרת לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה בלבד. רצים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.

המרוץ מוגבל לגילאים המצוינים להלן:

מרוץ 10 קילומטר גילאי ____***____ לגילאי 14 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.

מרוץ 5 קילומטר___***___ לגילאי 10 ומעלה, עד גיל 18 מותנה באישור הורה.

מרוץ עממי 2 קלימוטר _____***______ ללא הגבלת גיל, מותנה באישור הורה.

 1. התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום המרוץ.
 2. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 3. הנני מודע/ת היטב למסלול, לאופיו ולתקנון האירוע.
 4. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי. 
 5. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 6. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.
 7. “מרחב האירוע” = כביש שסומן לריצה. מדרכות, שדרות, אי תנועה וכד’ אינם כלולים במרחב האירוע. הריצה במקומות שאינם כלולים במרחב האירוע הינה באחריות הרץ בלבד ואינה באחריות המארגנים מתנ”ס מועצה מטה אשר.  
 8. במידה ותופעל מדידה באמצעות שטיחונים אלקטרוניים ונקודות בקורת, יחויב המשתתף לעבור על שטיחונים אלה. משתתף שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל. 
 9. משתתף שלא יעביר למארגנים אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף במועד חלוקת הערכות ולא יוכל להשתתף במרוץ. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר מסירת האישור הרפואי ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר עם סירובה של המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף במרוץ .
 10. משתתף שלא קיבל את ערכת המשתתף שלו בשל אי הגעתו או אי הצגת אישור רפואי בתוקף עד לזמן הנקוב לעיל, יוכל לקבל את הערכה 2 ימי עסקים לאחר קיום המרוץ במשרדי המתנ”ס . את הערכה ניתן לקבל עד שלושה שבועות ממועד קיום המרוץ.
 11. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 12. קו הגמר יינעל לאחר זמן המקסימום שפורסם באתר ההרשמה) שילוט במקום) רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר, מתבקשים להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ובמידת הצורך להתפנות לקו הסיום. לידיעתכם, צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.
 13. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 14. ערעורים: הרצים רשאים להגיש ערעור בכתב על תוצאות המרוץ למזכירות האירוע עד 45 דקות ממועד המקרה אליו מתייחס הערעור.
 15. פרסים/גביעים למנצחים: העברת הפרסים תתבצע בתום התחרות  . 
 16. נוהל ביטול הרשמה: ניתן לבטל את ההרשמה עד התאריך האחרון לשינויים וביטולים המצוין בעמוד המידע על ידי פנייה לכתובת דוא”ל:  secretary2@mta.org.il יש לציין בפנייה שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה. מדמי ההרשמה ינוכו 15 ש”ח דמי טיפול 
 17. מוסכם עליי כי מטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי לפני, במהלך ולאחר האירוע לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
 18. ביטול/ שינוי האירוע
 19. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.
 20. בתקנון זה “אירוע כוח עליון” משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו”ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה “למנוע או לשבש” לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה. 
 21. הצהרת בריאות וטופס שחרור מאחריות

  כל משתתף מצהיר כי בידו בדיקת בריאות תקינה ותקיפה, החתומה על ידי רופא ממרפאת ספורט מוסמכת או רופא משפחה. 

  יש למסור העתק של הבדיקה אל צוות הפקת האירוע במעמד קבלת ערכת המשתתף. 

  משתתף אשר לא יציג בדיקת בריאות וטופס שחרור מאחריות חתום (( מצ”ב בהמשך) לא יוכל להשתתף במרוץ.

 

 

 

טופס וויתור ושחרור מאחריות והצהרת בריאות

 

פניתי למארגני המרוץ בבקשה לכלול אותי במסגרת אירוע בשם ”מרוץ ברוח טובה ” )להלן “האירוע”( שמארגנת מועצה אזורית מטה אשר להלן “המארגנים” .

 1. הנני מצהיר כי בידי בדיקה תקינה ותקיפה, החתומה על ידי רופא ממרפאת ספורט מוסמכת או רופא משפחה. הנני מצהיר/ה כי

אני בריא/ה, במצב גופני טוב וכשיר/ה לרוץ ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ”כ הנני

מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרוץ לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול ,סמים או השפעה מפריעה אחרת.

 1. ביררתי וידוע לי היטב כי ההשתתפות באירוע מצריכה כושר גופני גבוה, סיבולת ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הריצה היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות.
 2. ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית בזמן האירוע בלבד ועלולים להיגרם לי גם ע”י גורמים אחרים כמו בריאותי, תזונתי וכושרי הגופני לפני האירוע, שטח הקרקע, מזג האוויר, תנועה של רכבים במקום, התנהגותם של משתתפים אחרים באירוע, נותני החסות ומארגני האירוע. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בריצה אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.
 3. אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האירוע, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש

)להלן: “הנזק”(.

 1. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול, כל אובדן, פציעה, נזק, מחלה, מוות, או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה מהאירוע, כלפי לירז נפגי, גל מנצור, שרונה שלו מאייר, מתנ”ס מטה אשר, מועצה אזורית מטה אשר ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים בחברה ו/או מנהלים בחברה ו/או שלוחי החברה )כל הנ”ל בסעיף זה יקראו להלן: “מארגני האירוע”(, למעט אם נגרם במקרה של רשלנות או בזדון על ידי המארגנים.
 2. אני מתחייב/ת לפרוש מהאירוע אם הורו לי ו\או המליצו לי על כך מארגני האירוע או אם בכל שלב באירוע אני מבחין/ה בסיכון מסוים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באירוע אני מרגיש/ה כי אינני יכול/ה להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים.
 3. אני יודע\ת כי לפני, במהלך ואחרי האירוע יתכן וצוותי הצילום המלווים את האירוע יצלמו אותי. אני מסכים\ה כי מארגני האירוע, נותני החסות, סוכנים ונציגים מטעם האירוע יכולים להשתמש בכל תצלום שלי, וידאו או סטילס ואף בשמי, בכל מסגרת תקשורתית המסקרת או כותבת על האירוע.
 4. אני מצהיר\ה כי הבנתי היטב את הכתוב במסמך הזה )טופס הצהרת בריאות ושחרור מאחריות( ואני מוותר\ת מראש בשמי ובשם הסמוכים על שולחני, על כל טענה או זכות הקיימת לי על פי כל דין.

על החותם/מת להצהיר ולכתוב במילים שלו/ה כי הבין/ה את הכתוב במסמך זה )דוגמא: “הבנתי את הכתוב ואני מסכים/ה לכך, או:

“הבנתי את אשר קראתי” וכו'(. לצד ההצהרה יש לציין שם פרטי, שם משפחה, ת.ז. וחתימה של הנרשם.

שם פרטי שם משפחה תעודת זהות הצהרה )”הבנתי את הכתוב”( חתימה

אם הנרשם נולד אחרי יום 31.1.2009 עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס ולהוסיף בכתב ידם כי הם

מאשרים לבנם \ בתם להשתתף בתחרות:

___________________________________________________________________

Skip to content